Ana Sayfa > GÜNCEL

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Etki Araştırması Sonuçları Paylaşıldı
02 Ocak 2020
2014’de aile içi şiddete uğrayan bir kadın bu sorunu “kendi kendine çözmelidir” diyenlerin oranında çok büyük oranda bir düşüş gözlendi ve 2019’da yüzde 2’ye düştü.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

 

 • 2014’de aile içi şiddete uğrayan bir kadın bu sorunu “kendi kendine çözmelidir” diyenlerin oranında çok büyük oranda bir düşüş gözlendi ve 2019’da yüzde 2’ye düştü.
 •  
 • Erkek katılımcılar gözünde zaman içinde “erkeğin kendisini kadının sahibi görmesi”nin şiddetin nedenleri arasında önemi önemli ölçüde artarken (%65 - %74), “Kadının yetersiz veya kusurlu bir eş/sevgili olması”nın önemi ise bir miktar düştü.
 •  
 • Kadın katılımcılar gözünde şiddetin nedenleri arasında “erkeğin şiddeti normal görmesi” görüşünde bir artış kaydedilerek yüzde 68’den yüzde 78’e yükseldiği dikkat çekiyor.
 •  
 • Şiddetin en önemli nedeni “ekonomik zorluklar” 2019’da da önemini koruyor. Ekonomik zorlukların etkisi 2014 yılındaki çalışmada yüzde 78 olarak karşımıza çıkarken, 2019 yılında bu oran sadece 3 puan azalarak yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.
 • Erkek çalışanlar gözünde “erkeğin kendisini kadının sahibi görmesi”nin şiddetin nedenleri arasında önemi konusunda ciddi ölçüde artış görülüyor. 2014 yılında bu oran 65’ken, 2019 yılında yüzde 74’e yükseldi.
 •  
 • Erkek çalışanlar gözünde “Kadının yetersiz veya kusurlu bir eş/sevgili olması”nın şiddetin nedenlerinden biri olması konusunda oranın miktar düştüğü gözleniyor. 2014’teki ilk araştırmada katılımcıların yüzde 22’si bu konuyu işaret ederken, 2019 yılındaki araştırma sonucunda bu oranın yüzde 17’ye düştüğü görülüyor.

 

 

 • “Şiddete maruz kalan kadınlar ‘işyerindeki arkadaşlarından’ veya ‘şirketin İK departmanı çalışanlarından’ destek almalıdır” diyenlerin oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseldi.
 •  
 • “Şiddet gören kadın eğer gerçekten isterse ilişkisini bitirebilir” seçeneğini işaretleyenlerin oranında da önemli bir artış var. 2014 yılında katılımcıların yüzde 27’si bu seçeneği işaretlerken, 2019 yılında bu oran yüzde 36’ya yükseldi.
 •  
 • Kadın çalışanlar gözünde “erkeğin şiddeti normal görmesi”nin şiddetin nedenlerinden biri olduğu görüşünde bir artış kaydedilerek yüzde 68’den yüzde 78’e yükseldiği dikkat çekiyor. Ayrıca, “erkeğin psikolojik sorunlarının olması” konusunda da bir artış görülüyor. 2014 yılında bu konudaki katılım oranı 0’ken 2019 araştırması sonuçları yüzde 3’e yükseldiğini gösteriyor. Genel olarak erkeğin psikolojisi ve toplumun ataerkil yapısı ile ilgili nedenlerin 2019 anketinde 2014’e göre daha çok kişi tarafından seçildiği anlaşılıyor. Bu sonuçlar 2019 anketine katılanların toplumsal cinsiyet anlayışları konusunda daha bilinçli hale geldiklerini ve ataerkil anlayışı aile içi şiddetle daha fazla ilişkilendirdiklerini ortaya koyuyor.
 •  
 • 2019’da başvurulması en çok önerilen mercilerin sosyal hizmet uzmanları/kadın kuruluşları ve şiddet yardım hatları olduğu görülüyor. Bunların yanı sıra şiddete maruz kalan kadınlar “işyerindeki arkadaşlarından” veya “şirketin İK departmanı çalışanlarından” destek almalıdır” diyenlerin oranında da artış görülüyor. 2014’te katılımcıların yüzde 8’i bu görüşü desteklerken, 2019’da bu oranlar yüzde 12’ye çıktı. Bu artışların özellikle kadın katılımcıların algılarında daha anlamlı olarak yaşandığı görülüyor.
 •  
 • “Birlikte olduğu kişi tarafından şiddete uğrayan kadınların bu durumu iş yerinde yöneticisi ile paylaşmalarının onlar için olumsuz etkileri olabilir” maddesine katılanların oranında bir önceki soruya verilen cevapla doğru orantılı bir şekilde düşüş yaşandı. 2014’te yüzde 32 olan oran 2019’da yüzde 23’e geriledi. Aynı şekilde kadın katılımcılar arasında “Birlikte olduğum kişi tarafından şiddete uğrarsam bu durumu işyerinde yöneticilerle paylaşmaktan utanır/çekinirim” maddesine katılanların oranında anlamlı bir düşüş yaşandı. Bu görüşe katılım oranı yüzde 46’tan yüzde 35’e geriledi.
 •  
 • 2019 anketinde değişen bir başka cevap ise “Bir ya da daha fazla iş arkadaşınızın, çalışanların veya yöneticilerin aile içi şiddete uğradığına şahit oldunuz veya duydunuz mu?” sorusuna verilen yanıtta gözlendi. Bu ankete katılan kadınların yüze 28’i bu soruya evet cevabı verirken, bu oran 2014 anketine katılan kadınlar arasında %21 idi. Erkekler arasında da bu oranda daha az da olsa anlamlı bir değişim gözleniyor. Erkekler arasında bu soruya evet diyenlerin oranı 2014 yılında yüzde 15’ti, 2019 yılında yüzde 19’a yükseldi. Bu sonuçlar projeye katılan şirketlerde çalışan kadınların bu konuda algılarının çok daha açık olduğunu gösteriyor.
 •  

 

 

Proje kapsamında politika oluşturan şirketlerde en yaygın kullanılan ve çalışanlar tarafından en iyi karşılanan destekler ise aşağıdaki gibi ortaya çıkıyor:

 

Ek ücretli izin; iş yeri emniyeti ve güvenliğinin risk altındaki çalışanlarla birlikte planlanması; psikolojik ve hukuki destek hizmetleri; olağanüstü kişisel durumları da göz önünde bulunduracak kişiye özel performans değerlendirmesi; şirkette toplumsal cinsiyete dayalı şiddet üzerine farkındalığı arttıracak eğitimler; toplumsal cinsiyet eşitliğinin değeri üzerine devam eden iç ve dış iletişim; toplumsal cinsiyet eşitliği ve özellikle de yakın partner şiddetinin bir iş yeri meselesi olarak kabul edilmesi ve CEO’nun bu konularla ilgili iletişim süreçlerine dahil olması.

 

Araştırma Hakkında:

 

Proje kapsamında şirketlere yönelik eğitimlerin ve şirket uygulamalarının üçüncü yılını tamamlamasının ardından, 2019 yılında Proje Etki araştırması yapılarak projeye katılan şirketlerin şirket çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusundaki algılarında nasıl bir değişim olduğu, projenin şirket ve çalışanlarında nasıl bir etki yaptığının araştırılması hedeflendi. Bu amaçla araştırma şirketi IPSOS’un desteğiyle projeye 2016-2019 yılları arasında dahil olan 38 şirkette anket uygulaması gerçekleştirildi.

2019 yılında anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma üç amaca yönelik olarak tasarlandı:

1.Şirket Dışı Aktörlerin Etkisi: 2014 yılına kıyasla 2019 yılında beyaz yakalı çalışanların evde şiddet deneyimlerinde bir değişim olup olmadığını araştırmak.

2. Şirket Politikalarının Etkisi: Şirketlerin BADV Projesine katılarak geliştirdikleri işyeri politikaları ve uygulamalarının

a. Şirketlerin beyaz yakalı çalışanlarının evde şiddet deneyimleri, şiddetle başa çıkma yöntemleri, evde şiddetin çalışma hayatı üzerinde etkileri konusundaki görüşleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği algıları üzerinde yarattığı değişimi araştırmak.

b. Şirketlerin beyaz yakalı çalışanlarının şirketle olan ilişkilerinde ve kariyer planlarında yarattığı etkiyi araştırmak.

İlk amaca yönelik olarak 2014 baz anket sonuçları ile 2019 anketine katılan şirketler arasında henüz proje çalışmasına başlamamış şirketlerin anket sonuçları karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmada çalışan kadınların aile içi şiddete maruz kalma düzeylerinin 5 yıl içinde değişip değişmediğinin anlaşılması istendi.

İkinci amaca yönelik olarak ise 2014 yılı baz ankete verilen yanıtlarla BADV Projesi’ne katılarak aile içi şiddetle ilişkili iş yeri politikaları geliştirmiş şirket çalışanlarının 2019 anketine verdikleri yanıtlar karşılaştırıldı.

Yine bu kapsamda 2019 yılı anketine eklenen sorular şirketlerin BADV projesine katılarak evde şiddete karşı geliştirdikleri iş yeri politikaları ve uygulamalarının çalışanların şirketleriyle ilişkilerini ve kariyer planlarını nasıl etkilediklerini araştırmak için BADV Projesine katılan ve şirketlerin çalışanlarının verdiği yanıtlar incelendi.

Katılımcı Profili:

2019 anket çalışmasındaki 3226 kişiden oluşan toplam örneklem içinde yaş ortalaması 27. Örneklemdeki kişilerin yüzde 48’i üniversite mezunu, yüzde 68’i evli. Erkek örneklemi yüzde 56’lık oran ile kadın örnekleminden daha fazla.

 

 

Rapor Özeti:

Projeye 2019 yılında dahil olan ama anket tamamlandığında henüz bir politika geliştirmemiş 8 şirkette çalışan iki farklı beyaz yakalı örneklemin 2014 yıllarında katıldıkları anketlerde aile içi şiddet konusundaki farkındalık ve aile içi şiddete maruz kalma durumları karşılaştırıldığında;

“Şiddet gören kadın eğer gerçekten isterse ilişkisini bitirebilir” seçeneğini işaretleyenlerin oranında da önemli bir artış var. 2014 yılında katılımcıların yüzde 27’si bu seçeneği işaretlerken, 2019 yılında bu oran yüzde 36’ya yükseldi. Kadın katılımcılar arasında 2019’da erkeklere kıyasla şiddete uğrayan kadının ekonomik zorluklar nedeniyle ve kendine güvenmediği için şiddet gördüğü erkekten ayrılamadığını düşünenlerin oranı daha fazla.

 • 2014’de aile içi şiddete uğrayan bir kadın bu sorunu “kendi kendine çözmelidir” diyenlerin oranında çok büyük oranda bir düşüş gözleniyor. 2017 yılında tüm katılımcıların yüzde 17’si bu seçeneği işaretlerken, bu oran 2019’da yüzde 2’ye düştü.
 • Projeye katılan şirketlerde çalışan beyaz yakalı kadın çalışanların algıları aynı zamanda yaşadıkları şiddet deneyimleri konusunda da farklılaştı.
 • 2014 anketine katılan kadınların yüzde 24’ü fiziksel/cinsel şiddeti deneyimlediklerini belirtmişti, 2019 yılında bu oran yüzde 28 olarak karşımıza çıkıyor. 2014 yılında psikolojik şiddeti deneyimlediklerini söyleyen kadınların oranı yüzde 64 iken, 2019 yılında bu oran yüzde 71’e yükseldi. Bu farklılıkların bu kadınların yaşadıkları şiddetin daha fazla olmasından değil, onların proje sonrası yaşadıkları deneyimleri daha bilinçli bir şekilde şiddet olarak sınıflandırmaya başlamalarından kaynaklı olduğu düşünülüyor.
 • Aile içi şiddetin en önemli nedenlerinin önem sırasında bakıldığında 2014’de ekonomik zorlukların oranı yüzde 79’ken 2019 yılında sadece 3 puan azalışla yüzde 74 seviyesindedir. Erkeğin kendisini kadının sahibi olarak görmesinin oranı yüzde 70 iken 2019’da bu oran yüzde 76’ya yükseldi.
 • Kadın katılımcıların algılarında “çocuklar ile ilgili sorunlar”ın şiddetin nedenleri arasındaki öneminin arttığı ortaya çıkıyor. 2014 yılında bu konuya katılım oranı yüzde 26 iken, 2019 yılında yüzde 34’e yükseldiği gözleniyor.
 • Erkek katılımcıların algılarında “kadının ev içi sorumluluklarında yetersiz veya kusurlu olması”nın şiddetin nedenleri arasındaki önemi azalıyor. 2014 yılında bu görüşe katılan erkek katılımcıların oranı yüzde 19’ken, 2019 yılında bu oranın yüzde 14’e düştüğü görülüyor. Ancak bu oran kadın katılımcılar arasında sabit kalarak yüzde 10’luk payını sürdürüyor.

Buna karşın 2019 anketine katılanlar arasında “şiddete maruz kalan kadın, polis, savcılık, avukat, doktor, sosyal hizmet uzmanları/kadın kuruluşları, şiddet yardım hatları/çağrı merkezleri gibi kişi ve kurumlardan destek almalıdır” diyenlerin oranlarında 2014 anketine katılanlarla kıyaslandığında da anlamlı bir artış söz konusu.

2014 yılında katılımcıların yüzde 8’i bu şekilde bir yanıt verirken, 2019 yılında bu oran yüzde 16’ya yükseldi. “Sosyal hizmet uzmanları/kadın kuruluşları, polis ve doktordan destek alınmalıdır” diyenlerdeki artışın özellikle kadın katılımcıların algılarındaki değişimle açıklanabileceği anlaşılıyor.

2014 yılında yapılan ankete katılan 19 şirketteki çalışanlarla, 2019 yılında yapılan ankete katılan şirketler arasında projeye dahil olan 23’ünün çalışanları arasındaki aile içi şiddet konusundaki algı farkları incelendiğinde;

2019 yılı araştırmasına katılan şirketler iki gruba ayrılarak incelendi. Birinci grupta, BADV projesi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği (TCE) politikası, uygulamaları veya iletişim faaliyeti yapmış 23 şirket ile henüz TCE politikası, uygulaması veya iletişim faaliyeti geliştirmemiş 9 şirketin sonuçları karşılaştırıldığında:

 • Anket katılımcılarının yüzde 65’inin şirket politikalarından haberdar olduğu ortaya çıktı.
 • Politika geliştirmiş şirketlerdeki kadın çalışanların henüz politika geliştirilmemiş şirketlerdeki çalışanlara kıyasla, “toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddete yönelik eğitimler” (%66 - %40) “psikolojik destek” (%40 - %31) ve “hukuksal destek” (%27 - %12) konularında politika ve uygulamaların varlığından bahsedenlerin oranı daha fazla.
 • Katılımcıların “Şirketinizde kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti önlemek için geliştirilen politika veya uygulamalara bağlı olarak, kendinizde, yakın çevrenizde veya iş çevrenizde bir değişiklik oldu mu?” sorusuna cevap olarak “Ayrımcı kelimeleri daha az kullanıyorum,” “Evde çocuk yetiştirme sorumluluklarını daha eşitlikçi paylaşıyoruz,” “Ev işleriyle ilgili sorumlulukları daha eşitlikçi paylaşıyoruz” ve “Kadınların iş hayatında sorumluluk alması/yükselmesi daha fazla destekleniyor” opsiyonlarına “Evet” diyenlerin müdahale grubu katılımcıları arasındaki oranı kontrol grubundakilere kıyasla %17 ile %20 arası daha fazla olduğu görülüyor.
 • Projeye katılarak müdahale oluşturan şirketlerde çalışanların kontrol grubu şirketlerindeki çalışanlara kıyasla bu müdahalelerden haberdar oldukları, onları etkili buldukları ve örnek uygulamalar olarak gördükleri; şirketlerinde kadın ve erkeklere daha eşit davranıldığını ve daha az sistematik ayrımcılık uygulandığını algıladıkları; şirketlerine duygusal olarak daha bağlı oldukları ve kendi davranış ve ilişkilerinde müdahalelere bağlı olarak bir takım anlamlı farklılıklar hissettikleri anlaşılıyor.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
YILDIRIM:'RÜZGAR YATIRIMLARI İÇİN YEKDEM KURU VE FİYATI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'20 Şubat 2020
Cem karaca 16.Ölüm Yıl Dönümünde Bakırköy’de Şarkılarıyla Anıldı!..20 Şubat 2020
ENGELSİZ MİKROFON YARIŞMASI BASINA LANSMANI YAPILDI18 Şubat 2020
İstanbul Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü’nün Çiğ Köfte Gecesine Büyük İlgi!..17 Şubat 2020
TÜSİAD İtalya’da temaslarda bulundu14 Şubat 2020
İNCİ ARAL DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ'NDE KÜÇÜKÇEKMECELİLERLE BULUŞTU 14 Şubat 2020
İETT OTOBÜSLERİNE BAĞIMSIZ DENETİM14 Şubat 2020
BEYLİKDÜZÜ’NDE SEVGİ İÇİN 20 BİN GÜL FİDANI ÇALIK: BELEDİYECİLİK SEVGİ İŞİDİR14 Şubat 2020
Loomis Küçük Değerli Paket’e Yoğun İlgi....14 Şubat 2020
Kapadokya Film Platformu Başvuruları Başladı!14 Şubat 2020
MEDER’de yeni yönetim belirlendi14 Şubat 2020
ISD LOGISTICS DOĞU AVRUPA’YA ODAKLANDI14 Şubat 2020
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR GÜNEŞ PANELİ ÇATISINI NORD HAREKET ETTİRİYOR!14 Şubat 2020
Sütaş Gulfood 2020 Fuarı’nda Sütaş, 16 - 20 Şubat tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen GulFood 2020 Fuarı’na katılıyor.14 Şubat 2020
Sütaş Gulfood 2020 Fuarı’nda Sütaş, 16 - 20 Şubat tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen GulFood 2020 Fuarı’na katılıyor.14 Şubat 2020
Esenler Belediyesi'nden Usta Radyoculara Ödül Esenler Belediyesi, radyoculuğa yıllarını veren usta isimlere Dünya Radyo Günü'nde ödüllendirdi. Gecede, geleceğin radyocularına da sertifikaları takdim edildi.14 Şubat 2020
En zor günlerinde KOBİ’lerimizin hep yanında olacağız14 Şubat 2020
Cadem, 3. Kez Dassault Systémes’in Platin Partneri Olan Tek İş Ortağı14 Şubat 2020
Siber saldırganlar 7/24 çalışıyor! DDoS saldırıları 2019’un Son Çeyreğinde 2 Kat Arttı14 Şubat 2020
TÜRKİYE’DEKİ YAŞLI NÜFUSU ARTTI14 Şubat 2020
ADAKART BAŞVURULARI YIL BOYUNCA KABUL EDİLECEK14 Şubat 2020
Renkli Etiketler Asansörün Güvenliğine İşaret Ediyor14 Şubat 2020
İBB ŞEHİR TİYATROLARI “GEÇ KALANLAR” OYUNUYLA KOZYATAĞI’NDA 14 Şubat 2020
İş Sanat İlkbaharı Karşılıyor14 Şubat 2020
Türkiye’nin en köklü çocuk resim yarışması “Her şey çocuklarımız için” parolasıyla başlıyor14 Şubat 2020
‘Şen Makas’ 15 Şubat’ta Trump Sahne’de... 14 Şubat 2020
'İSTANBUL YATIRIM AJANSI' KURULUYOR14 Şubat 2020
4. PSM Caz Festivali’nden dev line-up sürprizi!14 Şubat 2020
AkzoNobel 2019’de karlılığını daha da arttırdı14 Şubat 2020
TEAM1 Diyabet Koşu Takımı, ikinci yılını daha da güçlenerek tamamladı14 Şubat 2020
PTT, PUL SERGİLERİYLE TARİHE IŞIK TUTUYOR14 Şubat 2020
​Evli çiftlere mutluluk eğitimi14 Şubat 2020
AKOM: SICAKLIK YÜKSELİYOR14 Şubat 2020
Kartal Belediyesi’nden Kreşli Miniklere İlk Yardım ve Afet Bilinçlendirme Eğitimi14 Şubat 2020
Sektörün en bilinen öğrenci etkinliği olan 16. RLC Günleri’ne katılan Weidmüller, sektör oyuncuları, öğrenciler, dernekler ve akademisyenlerle bir araya geldi14 Şubat 2020
Kartal Belediyesi’nden “Çölyak’la Yaşam” Semineri 14 Şubat 2020
BEŞİKTAŞ’TA HIZIR LOKMASI DAĞITILDI14 Şubat 2020
BATI CUMHURİYETÇİLİĞİ VE ŞARK HÜKÜMDARI Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan “Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı” isimli kitap raflardaki yerini aldı. Siyaset kuramı profesörü Patricia Springborg’un kaleme aldığı kitap, Ferit Burak Aydar çevirisiyle yayımlandı. Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan “Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı” isimli kitap tarih kategorisinde raflardaki yerini a14 Şubat 2020
Londra Data Center World’da Türkiye’yi Teksan temsil edecek14 Şubat 2020
Mamak adını dünyaya duyurdu14 Şubat 2020
Kütahya’da Kültür Sanat Sezonu Başladı Kütahya Kültür Sanat Sezonu Açılışına Ünlü Akını14 Şubat 2020
Başkan Gökhan Yüksel’den Kanserle Mücadele Eden Gence İmamoğlu Sürprizi14 Şubat 2020
Domates ihracatta rekor kırdı, Rusya’ya kota doldu ihracatçı kotanın kaldırılmasını istiyor14 Şubat 2020
KOÇ HOLDİNG’İN 2019 YILI KONSOLİDE CİROSU 153,5 MİLYAR TL, ANA ORTAKLIK PAYI NET DÖNEM KÂRI İSE 4,4 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ14 Şubat 2020
HANÇERLİ, İBB MECLİSİ’Nİ AVCILARLILARA ŞİKAYET ETTİ 14 Şubat 2020
KAĞITHANE SOKAKLARINI ÇINAR AĞAÇLARI SÜSLEYECEK14 Şubat 2020
BİRTEP-Birlikte Tasarruf ve Ticaret Ekonomisi Platformu’ndan, Türkiye gayrimenkul sektörüne akılcı destek14 Şubat 2020
11 ŞUBAT ULUSLARARASI BİLİMDE KADIN VE KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ” KUTLANDI13 Şubat 2020
Brisa, “Geçici İşçi” İstihdam Edeceğini Duyurdu13 Şubat 2020
İki büyük bilim insanı ile evreni keşfet: Evrenin Efendileri13 Şubat 2020
Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ın Garsonlarıyla Buluştu13 Şubat 2020
MARSH’TA ÖNEMLİ ATAMALAR13 Şubat 2020
TOBB VE VODAFONE, ANTALYALI KOBİ’LERE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI13 Şubat 2020
5 yılda 3 milyon abone yer değiştirdi 712 bin gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı13 Şubat 2020
Kaş kontür ile makyajınızı değil bakışlarınızı tazeleyin…13 Şubat 2020
Genel Başkan Kaan: Sanayideki Toparlanmanın Yılın İlk Çeyreğinde de Sürmesini Bekliyoruz13 Şubat 2020
Şeker Portakalı 15 Şubat Cumartesi Trump Sahne’de miniklerle buluşuyor13 Şubat 2020
ÇOCUKLAR FİLMLERİNİN HİKÂYESİNİ YAZIYOR!13 Şubat 2020
KOÇ HOLDİNG “MLMM 4.0” ATAĞINI TÜPRAŞ İLE BAŞLATTI13 Şubat 2020
Kütahya’da Kültür Sanat Sezonu Başladı Kütahya Kültür Sanat Sezonu Açılışına Ünlü Akını13 Şubat 2020
Kütahya’da Kültür Sanat Sezonu Başladı Kütahya Kültür Sanat Sezonu Açılışına Ünlü Akını13 Şubat 2020
Medianova Yazılım ekibinin ilk SaaS Projesi: Wezone.io13 Şubat 2020
Huzurevi Sakinlerine Ebru Kursu Açıldı13 Şubat 2020
Siber suçlular, karanlık işler için arama motoru açmış13 Şubat 2020
Global Ports Holding, ekibini havalimanı deneyimi ile güçlendirdi13 Şubat 2020
Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 104.4 milyar TL’ye ulaştı13 Şubat 2020
KÜRESEL DEMOKRASİ KRİZİ YERELDEN ÇÖZÜLECEK13 Şubat 2020
D&R İstinyePark “2020 Model” albümüyle Murathan Mungan’ı konuk ediyor!13 Şubat 2020
VODAFONE 15. İSTANBUL YARI MARATONU’NDA PATENCİLER KOŞUCULARA EŞLİK EDECEK13 Şubat 2020
Sirena Marine, Avustralya ve Rusya pazarlarına demir attı13 Şubat 2020
TÜKETİME DEĞİL, DUYGULARA VURGU YAPIN! MARKALAR 14 ŞUBAT’TA NELERE DİKKAT ETMELİ?13 Şubat 2020
Deprem, Elazığ ve Malatya’da asansörlerin yaklaşık %40’ına zarar vermiş olabilir!13 Şubat 2020
KÜÇÜKÇEKMECE’DE SUZAN KARDEŞ RÜZGARI13 Şubat 2020
OPPO, MİLYONLARCA İZLEYİCİNİN MERAKLA BEKLEDİĞİ “SURVIVOR 2020” YARIŞMASININ ANA SPONSORU OLDU13 Şubat 2020
TAB GIDA PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE CANER ALPASLAN GETİRİLDİ13 Şubat 2020
Çocukların Ders Çalışırken Yemek Yemesi Obeziteye Zemin Hazırlıyor13 Şubat 2020
Akbank Sanat Dans Atölyesi’nde Yetişkinlere ve Çocuklara Özel Dans Dersleri13 Şubat 2020
VODAFONE 15. İSTANBUL YARI MARATONU’NDA PATENCİLER KOŞUCULARA EŞLİK EDECEK13 Şubat 2020
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 12 Mart’ta13 Şubat 2020
Esenler'deki Okulların 'En'leri Seçildi!13 Şubat 2020
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliği başladı13 Şubat 2020
Sanofi, üst üste ikinci kez globalde ve Türkiye’de “En İyi İşveren” seçildi13 Şubat 2020
Avrupa’ya TÜGİAD Damgası13 Şubat 2020
Cisco’dan, endüstiriyel nesnelerin internet için kapsamlı güvenlik mimarisi13 Şubat 2020
Tüpraş 2019 Yılında 236 Milyon Dolar Yatırım,29,2 Milyon Ton Satış Gerçekleştirdi12 Şubat 2020
İBB'DEN ÜNİVERSİTELERLE 'ORTAK AKIL' TOPLANTISI12 Şubat 2020
Murat Güloğlu, Renk Renk Gömleklerini Givin ile İyiliğe Dönüştürüyor!12 Şubat 2020
Türkiye madeni yağlar pazarının tartışmasız lideri: Petrol Ofisi12 Şubat 2020
Kardeş Eli katarakt projesini Afrika’ya taşıyor12 Şubat 2020
AMBER HATCH’İN KİTABI “EBEVEYNLER İÇİN FARKINDALIK” ÇIKTI12 Şubat 2020
Yataş Grup Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini Açtı12 Şubat 2020
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NİN “ÖZEL HASTANE SINIFI” AÇILDI12 Şubat 2020
Bağcılarlı Kung Fu’cular Türkiye şampiyonu oldu12 Şubat 2020
İYİ HİSSETMENİZ İÇİN TEK ADRES SAPANCA12 Şubat 2020
Mahir Kurt, Roche İlaç Türkiye’nin Medikal Ekibine Liderlik Edecek12 Şubat 2020
Limak “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme” Geçiyor!12 Şubat 2020
EcoFest Etkinliğine Karsan Jest Electric Damgasını Vurdu!12 Şubat 2020
Z kuşağının beklentisi çok, marka sadakati yok!12 Şubat 2020
GEÇEN AY TRAFİK KAZALARINDA 115 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ12 Şubat 2020
SURİYELİ İŞ İNSANLARINA TÜRKİYE’DEKİ FIRSATLAR SUNULDU “İSRA HOLDİNG12 Şubat 2020
GSK’da Üst Düzey Atamala12 Şubat 2020
SİLİFKE’DE RUSYA’NIN ESKİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ ANDREY KARLOV ANISINA MÜZE AÇILDI12 Şubat 2020
Turkcell ve Huawei, önümüzdeki dönemde 1 Milyon adet Huawei Mobil Servis destekli telefon satmayı hedefliyor12 Şubat 2020
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi12 Şubat 2020
Facebook, Çocuklarını İnternette Güvende Tutmak İsteyen Ebeveynlere Yönelik 10 Önemli İpucu Paylaştı 12 Şubat 2020
“Sermaye piyasalarındaki büyüme 2020’de de güçlü bir şekilde devam edecek”12 Şubat 2020
ÇÖZÜM TASARRUF İLE YENİ NESİL FİNANS12 Şubat 2020
Zirve Yazılım, Mikro Yazılım ve Paraşüt’ten dev iş birliği12 Şubat 2020
​Kartal’da Budama Atıkları Geri Dönüşümle Değer Kazanıyor12 Şubat 2020
İstanbul Modern’de “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar”12 Şubat 2020
Çankaya Belediyesi Spor ve Kültür Kompleksi Aura Design Studio İmzasını Taşıyor...12 Şubat 2020
Geometry’nin ilk Global Chief Innovation Officer’ı Roy Armale oldu12 Şubat 2020
ATÖLYE ATIKLARI KULLANILABİLİR HALE GETİRİYOR12 Şubat 2020
NARCOS 2.Sezon 2. Bölüm Özeti11 Şubat 2020
LEONARDO DA VİNCİ’NİN ANISI BEŞİKTAŞ’TA YAŞAYACAK11 Şubat 2020
FACEBOOK, TÜRKİYE’DE HERKES İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR İNTERNET SAĞLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR11 Şubat 2020
Uçakan, İskipli Atıf Hoca'yı Anlattı11 Şubat 2020
AVM Perakende Ciro Endeksi2019 rakamları açıklandı11 Şubat 2020
KARTAL ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ARİF DAĞLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI11 Şubat 2020
The North Face ve British Millerain'den Yeni İşbirliği11 Şubat 2020
Capitol’ de “Duyuların Uyanışı” Dilan Bozyel: Paris- Beyrut: Mutluluk Hattı “Herkesin rotası evine çıkıyormuş; Peki, evimiz nerede?11 Şubat 2020
7. Microsoft Teknoloji Zirvesi’ne geri sayım başladı11 Şubat 2020
MetLife’tan altın değerinde emeklilik fonu11 Şubat 2020
Gıdada sahtecilik her yıl 100 milyar dolar kaybettiriyor11 Şubat 2020
FİLLİ BOYA’NIN “ZAFERE SELAM” PROJESİ PRİDA’DA İKİ ÖDÜL KAZANDI11 Şubat 2020
“Samsara Sanat Ekonomisi’ne de Yeni Bir Yol Gösterecek”11 Şubat 2020
PAŞABAHÇE MAĞAZALARI KAYIP HAZİNELER KOLEKSİYONU’NDAN ZAFER MİĞFER11 Şubat 2020
PAŞABAHÇE MAĞAZALARI KAYIP HAZİNELER KOLEKSİYONU’NDAN ZAFER MİĞFER11 Şubat 2020
İpek kirpik ile rimele veda edin…11 Şubat 2020
60 milyar dolarlık dünya pazarı UNICERA’da yeniden şekilleniyor11 Şubat 2020
İSTANBUL'UN GÜVENLİ ADRESİ KÂĞITHANE11 Şubat 2020
Türk Eğitim Vakfı’ndan Geleceğin Lideri 59 Gence Üstün Başarı Bursu11 Şubat 2020
OPET ile Cem Yılmaz 15 yıl Sonra Yeniden Birlikte !11 Şubat 2020
EN HIZLI A101!11 Şubat 2020
Baba sevgisini kliple taçlandırdı…11 Şubat 2020
TEB’den emeklilere 2500 TL’ye varan promosyon11 Şubat 2020
SAHA, Nevin Aladağ’ın Birleşik Krallık’taki ilk kişisel sergisine destek veriyor11 Şubat 2020
Liker Analyzer ile Instagram'ın Anahtarı Elinizde!11 Şubat 2020
SAĞLAM KALP SIFIR STRES11 Şubat 2020
İBB, SPOR TESİSLERİNİ YENİLİYOR11 Şubat 2020
Görme engelli çocukların sinema hayaline teknolojik ortak11 Şubat 2020
Underground Images Afiş Tasarımları İstanbul’da Sergilenecek11 Şubat 2020
Dow Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Başkanlığı’na Durmuş Topçu atandı11 Şubat 2020
BEBEKLİKTEN İTİBAREN ÖNERİLEN TESTLER HAYAT KURTARIYOR11 Şubat 2020
Kreş Öğrencileri Düşlerini Resimle Anlattı11 Şubat 2020
Daha Önce Hiç İzlemediğiniz Bir “Ankara Havası”: 14 Şubat’ta BluTV’de Türkiye’nin sevilen dijital platformu BluTV, orijinal belgesel içeriklerini kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Ankara’yı Ankara yapan hikâyelerin ele alındığı Ankara Havası’nın Atatürk’ü konu aldığı alan ilk bölümünün tanıtım videosu bugün yayınlandı. Özel yapımları kadar yurtdışında beğenilen projeleri de seçkisine katan Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV, belgesel serileriyle yaşamın içindeki konuları farklı bakış açılarıyla sunmaya devam ediyor. BluTV’nin beş bölümden oluşan, sadece Ankaralıların değil tüm Türkiye’nin Ankara denilince aklına gelen hikâyelerini anlatan “Ankara Havası” 14 Şubat’ta izleyicilerle buluşuyor. Bir Gün Değil Her Gün “Saygı, Gurur ve Özlemle” Her bölümde başkentin farklı değerlerinin işlendiği BluTV özel yapımı Ankara Havası, ilk bölümünde Ankara’yı Ankara yapan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü konu ediyor. Belgeselin ilk bölümünde yerliler Atatürk’ü anlatırken coşkulu milli bayram kutlamaları ve şehrin her yerinde hissedilen Atatürk etkileri gözler önüne seriliyor. Ankara ile ilgili bildiğimiz ya da bildiğimizi sandığımız konuları anlatan belgeselde, taraftarlarının anlatımıyla Ankaragücü, mahallelinin ağzından Çin Çin Mahallesi, öğrencilerinin gözünden ODTÜ ve düğün şarkıcılarının yorumuyla Ankara oyun havaları farklı anlatıcılar ile ele alınıyor. Ankara Havası belgeseli 14 Şubat’ta BluTV’de başlıyor.11 Şubat 2020
KidzMondo’da “Bi’ Parça İspanya Günleri”11 Şubat 2020
ZORLU PAZAR KOŞULLARINA RAĞMEN LİDERLİĞİNİ KORUYAN TÜRKTRAKTÖR İHRACATTA DA REKORA KOŞTU11 Şubat 2020
ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDEN OKULLARA SPOR MALZEMESİ11 Şubat 2020
Zeynep Bakşi Karatağ’dan Elektronik Alt Yapı ile Hazırlanmış Mardin Kapı Şen Olur Yorumu #BağımızVar Platformunda 11. Türkü Zeynep Bakşi Karatağ’dan10 Şubat 2020
Parfums Vakko’dan Türkiye’de Bir İlk INFINITI For Us Kadın ve erkek tek bir parfümde buluştu10 Şubat 2020
Hasar Onarımı ile Türkiye 5 Yılda 1 Milyar TL Tasarruf Etti!10 Şubat 2020
Kent Meydanı AVM'de aşklarıyla meydan okudular!10 Şubat 2020
TARİHİ PAŞABAHÇE VAPURU YENİLENMEK İÇİN HALİÇ’E ÇEKİLİYOR10 Şubat 2020
Türkiye, oyun harcamalarında kart kullanıyor, yüksek meblağlarda havale/EFT tercih ediyor10 Şubat 2020
Fon Radar BASIN BÜLTENİDİR10 Şubat 2020
Cisco’dan köprü görevi görecekçoklu-etki alanlı yaklaşımı10 Şubat 2020
Konya'nın Önde Gelen Firmaları Mill Tech İstanbul'da10 Şubat 2020
İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı10 Şubat 2020
Aksigorta, 2019 yılında 366 milyon TL net kâra ulaştı Aksigorta, 2019 yılında %30,9 artışla 4.474 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. 2019’da müşteri odaklı yaklaşımlarla, inovasyon, analitik, yapay zekâ ve yeni teknoloji yatırımlarına odaklanan Aksigorta, net kârını ise 366 milyon TL’ye ulaştırdı. Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, 2019 yılına ilişkin finansal tablosunu açıkladı. Elde ettiği rakamlarla sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmayı ve sürdürülebilir büyüme ile pazar payını artırmayı amaçlayan Aksigorta, hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla pazar payını yüzde 8,3 seviyesine çıkardı. Şirket, 2019 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 artışla, 4.474 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Yıl sonu itibariyle aktif büyüklüğünü 4.608 milyon TL’ye yükselten Aksigorta, 2018 yılında elde ettiği 228 milyon TL’lik net kârını ise 366 milyon TL’ye ulaştırdı. Sürdürülebilir kârlılık ile daha fazla katma değer hedefi Trafik branşında yüzde 35 nakliyat branşında yüzde 25, kasko branşında ise yüzde 23’lük büyüme elde ettiklerini ifade eden Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Doğru stratejik adımlarımızın yanı sıra acentelerimiz ve çalışanlarımızın da gayretiyle oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Önümüzdeki dönemlerde de kârlı büyüme hedefimiz paralelinde, hissedarlarımıza daha fazla katma değer yaratmayı planlıyoruz. Aksigorta olarak müşterinin ihtiyacına uygun ürün ve hizmetlerle geleceği güvence altına alıyoruz. Yeni Nesil Teknolojiler, RPA, AI, Digital Twin kullanımları ile dijitalleşerek; müşteriler, dağıtım kanalları ve çalışanlar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız için verimlilik ve ihtiyaç odaklı sigorta deneyimi yaratmak için çalışıyoruz. Aksigorta olarak, inovasyon, analitik, yapay zekâ ve yeni teknolojiler konusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz’’ diye konuştu.10 Şubat 2020
Çiftlikten Sofraya - Farm to Fork konferansı: 18 Şubat 20210 Şubat 2020
MARMARAY, İSTANBULKART AKTARMA SİSTEMİNE DAHİL EDİLDİ10 Şubat 2020
İlkbaharın Renkli Ruhu "NARS THE COOL CRUSH"10 Şubat 2020
Evren, enerjiler üzerine kurulmuştur ve bir çok insanın aslında önemsemediği bu durum, hayatlarını oldukça fazla etkilemektedir.06 Şubat 2020
Alibaba, Çin’de Corona virüsünden etkilenen bölgelerdeki sağlık personeline destek amacıyla “Küresel Doğrudan Tedarik Platformu” kurdu.06 Şubat 2020
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan Gıda ihracatçılarına açık çek06 Şubat 2020
Şirketlerin inovasyon kültüründe 2019 dönüşüm yılı06 Şubat 2020
Ceyda Düvenci moderatörlüğünde ‘Atoderm Senin Şehrinde’ projesinin beşinci durağı Ordu oldu!05 Şubat 2020
İBB KAR VE KIŞA HAZIR!05 Şubat 2020
FuzulOto, “Araba Sevdası”nı Kadir Çöpdemir’le gerçeğe dönüştürüyo05 Şubat 2020
Dr. NADİR ÇOMAK: SİZİ DELİ EDECEK İŞİ YAPIN05 Şubat 2020
Adnan Kahveci, Vefatının 27. Yılında Kartal’daki Mezarı Başında Anıldı05 Şubat 2020
TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR!’IN GİRİŞİMCİLİK KAMPI 11-15 ŞUBAT’TA İSTANBUL’DA!05 Şubat 2020
Eyüpsultan Belediyesi'nden Geri Dönüşüme Katkı05 Şubat 2020
​Spor, bağımlılıklardan koruyor!05 Şubat 2020
AMELİYATSIZ ESTETİKTE İŞ DÜNYASININ TERCİHİ: DR. LİDA ÇİTELİ 04 Şubat 2020
AYÇA KURU, ZARAFETİN KİTABINI YAZDI, ÜNLÜLER DESTEK OLDU28 Ocak 2020
SANAT AŞIĞI AHMET SEFER'İN YENİ ROMANI, 'KARANLIKTAN AYDINLIĞA' ÇIKTI!28 Ocak 2020
​Ahmet Usta Dürümce, Hacıkasımoğulları Künefe ile güçlerini birleştirdi26 Ocak 2020
Klasik Tatlara Yepyeni Yorumlar 23 Ocak 2020
Prof. Dr. İbrahim Öztek'e "İlhamlı Azerbaycan" ödülü23 Ocak 2020
İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİ, KANAL İSTANBUL’A HAYIR DEDİ!.21 Ocak 2020
ZEYTİNBURNULULAR, ZÜBEYDE HANIMI 97.ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE,FATİH’DEKİ, BÜSTÜ ÖNÜNDE ANDI!..17 Ocak 2020
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ17 Ocak 2020
BAKIRKÖY KENT KONSEYİ,CEMAL SÜREYA 4.ULUSLARARASI ŞİİR BULUŞMASI!.14 Ocak 2020
FEDAKAR TÜRK KADINLARINDAN HALİDE ONBAŞI VEFATININ 56. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI!.12 Ocak 2020
Ünlü Çevreci , Prof Dr, Orhan KURAL’ın sunumuyla,,2020’ nin, İlk Çevre Konferansı Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yapıldı.09 Ocak 2020
​GIDA MÜHENDİSLERİNDE SEÇİM HEYECANI08 Ocak 2020
30 ÜLKE TURİZMİN ZİRVESİ EMITT FUARI İÇİN İSTANBUL’A GELİYOR08 Ocak 2020
Masdaf, Sel Riskine Karşı Uyardı !08 Ocak 2020
Büyükçekmece Belediyesi, temizlik hizmetini kendi araçlarıyla yapacak08 Ocak 2020
TİM İhracatı Akademisyenlerle Bir Araya Geldi08 Ocak 2020
BÜYÜKÇEKMECE'Lİ MUHTARLARDAN ATATÜRK ZİYARETİ08 Ocak 2020
BÜYÜKÇEKMECE'Lİ MUHTARLARDAN ATATÜRK ZİYARETİ08 Ocak 2020
İBB EĞİTİM YARDIMINDA 30 BİN HEDEFİ İÇİN YENİ BAŞVURU YAPACAK08 Ocak 2020
KAN kANSERİYLE MÜCADELE DANSI04 Ocak 2020
TÜRKİYE’NİN DEĞERLERİ DEĞER ZİRVESİ’NDE BULUŞUYOR04 Ocak 2020
Dünya O Fuar İçin İstanbul’da Buluşacak04 Ocak 2020
Düşler Dünyası ‘nın, 2019 Yılı Son Toplantısı ,Beylikdüzü’nde Muhteşem bir Katılım ile Yapıldı!.. 04 Ocak 2020
Erasmus Öğrencilerine Bağcılar’da Dil Eğitimi Verildi 04 Ocak 2020
Ege Bölgesi’nin 2019 Yılı İhracatı 22,5 Milyar Dolar Oldu04 Ocak 2020
İETT 49 YENİ HAT AÇTI04 Ocak 2020
ARICILIKTAN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERE BEYKOZ TARIM ÇALIŞTAYI BAŞLADI 04 Ocak 2020
ABD ve İran gerilimi uzun vadede iki ülkenin çıkarına mı?03 Ocak 2020
İhracat 2019’da Cumhuriyet Tarihinin Rekoruyla Taçlandı03 Ocak 2020
EYSAM’da “Eyüpsultan’ın Bilinmeyenleri” Konuşuldu03 Ocak 2020
BELEDİYE ÇALIŞIYOR KAĞITHANE YENİLENİYOR03 Ocak 2020
KADIKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI’NDAN ÇIKAN İKİ YENİ KİTAP RAFLARDA YERİNİ ALDI03 Ocak 2020
Anne Bebek Sektörünün Gelecek Vizyonu İstanbul’da Şekillenecek03 Ocak 2020
Kartal’da Metruk Yapıların Yıkımı Devam Ediyor03 Ocak 2020
İmamoğlu, Büyükçekmece’nin İmar Planları İçin Harekete Geçti03 Ocak 2020
Bilim Merkezi’nde Anne-Babalara Özel Eğitim03 Ocak 2020
ÖMER SEYFETTİN VEFATININ 100. YILINDA ANILIYOR 02 Ocak 2020
Zor Durumdaki Sokak Köpeğini Kartal Belediyesi Kurtardı02 Ocak 2020
ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ 81 İLDE MEKKE'NİN FETHİNİ KUTLADI02 Ocak 2020
TUGİAD: ' YAPISAL REFORMLAR İLE 2020 EKONOMİSİ CANLANACAKTIR'02 Ocak 2020
“TÜRKİYE'NİN RENKLERİ” TAKSİM CUMHURİYET SANAT GALERİSİ’NDE02 Ocak 2020
Kartal Belediyesi Bitlis Halk Oyunları Şölenine Katıldı02 Ocak 2020
Minik Kartallılar Sağlık Taramasında 02 Ocak 2020
Kartal Belediyesi’nden “Çocukları İçin Öğrenen” Anne ve Babalara Sertifika 02 Ocak 2020
TikTok’tan Yetenek Avı02 Ocak 2020
İBB, CAMİLERİN BAKIM VE TEMİZLİĞİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYOR02 Ocak 2020
Bakırköy Kent Konseyi 2020’ye Erken Merhaba Dedi!...01 Ocak 2020
Kartal Belediyesi’nden Sokaktaki Sevimli Dostlara Mama Desteği31 Aralık 2019
Kartal Belediyesi Ekipleri Kar Nöbetinde31 Aralık 2019
Kartal’ın Kültür Varlıklarına Artı Değer Kazandırılacak 31 Aralık 2019
Kartal Belediyesi’nden Kadın Personele Özel Sağlık Eğitimi 31 Aralık 2019
TÜRK EDEBİYATI’NIN ÜNLÜ YAZARLARI KARTAL’DA BULUŞUYOR31 Aralık 2019
19 ilde Öğrencilere Kitap ve Defter Desteği31 Aralık 2019
YENİ YILIN İLK MÜJDESİ İBB’DEN…31 Aralık 2019
MAHARETLİ ELLER ÇARŞISI 303 KADINI İŞ SAHİBİ YAPTI31 Aralık 2019
BEYLİKDÜZÜ'NDE 9 AYDA 10 KM YENİ YOL AÇILDI31 Aralık 2019
Başkan Akgün’den Miniklere Yeni Yıl Hediyesi31 Aralık 2019
KEMERBURGAZ DOĞAL BUZ PİSTİ, KAYAKSEVERLERİ BEKLİYOR31 Aralık 2019
YILBAŞI ŞİŞLİ’DE COŞKUYLA KUTLANIYOR31 Aralık 2019
Bağcılar Belediyesi Personelinden Organ Bağışına Yoğun İlgi31 Aralık 2019
Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’ndan Yeni Yıl Konseri 31 Aralık 2019
Başkan Akgün’ün Yeğeninden Büyük Başarı 31 Aralık 2019
BEYLİKDÜZÜ 2020’YE IŞIL IŞIL GİRİYOR31 Aralık 2019
Zeytinburnu’nun ‘Sıfır Atık’ Mahallesi; Merkezefendi31 Aralık 2019
Başkan Gökhan Yüksel Yeni Yılda Çocukları ve Yaşlıları Unutmadı31 Aralık 2019
Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Ailesinin Yeni Yılını Kutladı31 Aralık 2019
Mevlana,746.Vuslat Yıl Dönümünde Darülaceze’de Anıldı.30 Aralık 2019
ZEYTİNBURNU'NUN ‘SIFIR ATIK’ PROJESİ MERKEZEFENDİ MAHALLESİ'NDEN BAŞLADI30 Aralık 2019
KÜÇÜK MALİYETLERLE GLOBALLEŞMEK MÜMKÜN30 Aralık 2019
Türkiye Finans, 2019 yılında 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti30 Aralık 2019
ZORAKİ EVLİLİKLERE SIFIR TOLERANS!30 Aralık 2019
ROSATOM’UN RÜZGÂR SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETMEYE HAZIR30 Aralık 2019
Sağlıklı bir yılbaşı sofrasında neler olmalı?30 Aralık 2019
Dijital Dönemde Tasarım Trendleri Değişiyor30 Aralık 2019

Radyo Canlı Yayın
FIRSATLAR
Facebook Beğen
Anasayfa | Künye | Gazeteler
CH