Ana Sayfa > GÜNCEL

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Etki Araştırması Sonuçları Paylaşıldı
02 Ocak 2020
2014’de aile içi şiddete uğrayan bir kadın bu sorunu “kendi kendine çözmelidir” diyenlerin oranında çok büyük oranda bir düşüş gözlendi ve 2019’da yüzde 2’ye düştü.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

 

 • 2014’de aile içi şiddete uğrayan bir kadın bu sorunu “kendi kendine çözmelidir” diyenlerin oranında çok büyük oranda bir düşüş gözlendi ve 2019’da yüzde 2’ye düştü.
 •  
 • Erkek katılımcılar gözünde zaman içinde “erkeğin kendisini kadının sahibi görmesi”nin şiddetin nedenleri arasında önemi önemli ölçüde artarken (%65 - %74), “Kadının yetersiz veya kusurlu bir eş/sevgili olması”nın önemi ise bir miktar düştü.
 •  
 • Kadın katılımcılar gözünde şiddetin nedenleri arasında “erkeğin şiddeti normal görmesi” görüşünde bir artış kaydedilerek yüzde 68’den yüzde 78’e yükseldiği dikkat çekiyor.
 •  
 • Şiddetin en önemli nedeni “ekonomik zorluklar” 2019’da da önemini koruyor. Ekonomik zorlukların etkisi 2014 yılındaki çalışmada yüzde 78 olarak karşımıza çıkarken, 2019 yılında bu oran sadece 3 puan azalarak yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.
 • Erkek çalışanlar gözünde “erkeğin kendisini kadının sahibi görmesi”nin şiddetin nedenleri arasında önemi konusunda ciddi ölçüde artış görülüyor. 2014 yılında bu oran 65’ken, 2019 yılında yüzde 74’e yükseldi.
 •  
 • Erkek çalışanlar gözünde “Kadının yetersiz veya kusurlu bir eş/sevgili olması”nın şiddetin nedenlerinden biri olması konusunda oranın miktar düştüğü gözleniyor. 2014’teki ilk araştırmada katılımcıların yüzde 22’si bu konuyu işaret ederken, 2019 yılındaki araştırma sonucunda bu oranın yüzde 17’ye düştüğü görülüyor.

 

 

 • “Şiddete maruz kalan kadınlar ‘işyerindeki arkadaşlarından’ veya ‘şirketin İK departmanı çalışanlarından’ destek almalıdır” diyenlerin oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseldi.
 •  
 • “Şiddet gören kadın eğer gerçekten isterse ilişkisini bitirebilir” seçeneğini işaretleyenlerin oranında da önemli bir artış var. 2014 yılında katılımcıların yüzde 27’si bu seçeneği işaretlerken, 2019 yılında bu oran yüzde 36’ya yükseldi.
 •  
 • Kadın çalışanlar gözünde “erkeğin şiddeti normal görmesi”nin şiddetin nedenlerinden biri olduğu görüşünde bir artış kaydedilerek yüzde 68’den yüzde 78’e yükseldiği dikkat çekiyor. Ayrıca, “erkeğin psikolojik sorunlarının olması” konusunda da bir artış görülüyor. 2014 yılında bu konudaki katılım oranı 0’ken 2019 araştırması sonuçları yüzde 3’e yükseldiğini gösteriyor. Genel olarak erkeğin psikolojisi ve toplumun ataerkil yapısı ile ilgili nedenlerin 2019 anketinde 2014’e göre daha çok kişi tarafından seçildiği anlaşılıyor. Bu sonuçlar 2019 anketine katılanların toplumsal cinsiyet anlayışları konusunda daha bilinçli hale geldiklerini ve ataerkil anlayışı aile içi şiddetle daha fazla ilişkilendirdiklerini ortaya koyuyor.
 •  
 • 2019’da başvurulması en çok önerilen mercilerin sosyal hizmet uzmanları/kadın kuruluşları ve şiddet yardım hatları olduğu görülüyor. Bunların yanı sıra şiddete maruz kalan kadınlar “işyerindeki arkadaşlarından” veya “şirketin İK departmanı çalışanlarından” destek almalıdır” diyenlerin oranında da artış görülüyor. 2014’te katılımcıların yüzde 8’i bu görüşü desteklerken, 2019’da bu oranlar yüzde 12’ye çıktı. Bu artışların özellikle kadın katılımcıların algılarında daha anlamlı olarak yaşandığı görülüyor.
 •  
 • “Birlikte olduğu kişi tarafından şiddete uğrayan kadınların bu durumu iş yerinde yöneticisi ile paylaşmalarının onlar için olumsuz etkileri olabilir” maddesine katılanların oranında bir önceki soruya verilen cevapla doğru orantılı bir şekilde düşüş yaşandı. 2014’te yüzde 32 olan oran 2019’da yüzde 23’e geriledi. Aynı şekilde kadın katılımcılar arasında “Birlikte olduğum kişi tarafından şiddete uğrarsam bu durumu işyerinde yöneticilerle paylaşmaktan utanır/çekinirim” maddesine katılanların oranında anlamlı bir düşüş yaşandı. Bu görüşe katılım oranı yüzde 46’tan yüzde 35’e geriledi.
 •  
 • 2019 anketinde değişen bir başka cevap ise “Bir ya da daha fazla iş arkadaşınızın, çalışanların veya yöneticilerin aile içi şiddete uğradığına şahit oldunuz veya duydunuz mu?” sorusuna verilen yanıtta gözlendi. Bu ankete katılan kadınların yüze 28’i bu soruya evet cevabı verirken, bu oran 2014 anketine katılan kadınlar arasında %21 idi. Erkekler arasında da bu oranda daha az da olsa anlamlı bir değişim gözleniyor. Erkekler arasında bu soruya evet diyenlerin oranı 2014 yılında yüzde 15’ti, 2019 yılında yüzde 19’a yükseldi. Bu sonuçlar projeye katılan şirketlerde çalışan kadınların bu konuda algılarının çok daha açık olduğunu gösteriyor.
 •  

 

 

Proje kapsamında politika oluşturan şirketlerde en yaygın kullanılan ve çalışanlar tarafından en iyi karşılanan destekler ise aşağıdaki gibi ortaya çıkıyor:

 

Ek ücretli izin; iş yeri emniyeti ve güvenliğinin risk altındaki çalışanlarla birlikte planlanması; psikolojik ve hukuki destek hizmetleri; olağanüstü kişisel durumları da göz önünde bulunduracak kişiye özel performans değerlendirmesi; şirkette toplumsal cinsiyete dayalı şiddet üzerine farkındalığı arttıracak eğitimler; toplumsal cinsiyet eşitliğinin değeri üzerine devam eden iç ve dış iletişim; toplumsal cinsiyet eşitliği ve özellikle de yakın partner şiddetinin bir iş yeri meselesi olarak kabul edilmesi ve CEO’nun bu konularla ilgili iletişim süreçlerine dahil olması.

 

Araştırma Hakkında:

 

Proje kapsamında şirketlere yönelik eğitimlerin ve şirket uygulamalarının üçüncü yılını tamamlamasının ardından, 2019 yılında Proje Etki araştırması yapılarak projeye katılan şirketlerin şirket çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusundaki algılarında nasıl bir değişim olduğu, projenin şirket ve çalışanlarında nasıl bir etki yaptığının araştırılması hedeflendi. Bu amaçla araştırma şirketi IPSOS’un desteğiyle projeye 2016-2019 yılları arasında dahil olan 38 şirkette anket uygulaması gerçekleştirildi.

2019 yılında anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma üç amaca yönelik olarak tasarlandı:

1.Şirket Dışı Aktörlerin Etkisi: 2014 yılına kıyasla 2019 yılında beyaz yakalı çalışanların evde şiddet deneyimlerinde bir değişim olup olmadığını araştırmak.

2. Şirket Politikalarının Etkisi: Şirketlerin BADV Projesine katılarak geliştirdikleri işyeri politikaları ve uygulamalarının

a. Şirketlerin beyaz yakalı çalışanlarının evde şiddet deneyimleri, şiddetle başa çıkma yöntemleri, evde şiddetin çalışma hayatı üzerinde etkileri konusundaki görüşleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği algıları üzerinde yarattığı değişimi araştırmak.

b. Şirketlerin beyaz yakalı çalışanlarının şirketle olan ilişkilerinde ve kariyer planlarında yarattığı etkiyi araştırmak.

İlk amaca yönelik olarak 2014 baz anket sonuçları ile 2019 anketine katılan şirketler arasında henüz proje çalışmasına başlamamış şirketlerin anket sonuçları karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmada çalışan kadınların aile içi şiddete maruz kalma düzeylerinin 5 yıl içinde değişip değişmediğinin anlaşılması istendi.

İkinci amaca yönelik olarak ise 2014 yılı baz ankete verilen yanıtlarla BADV Projesi’ne katılarak aile içi şiddetle ilişkili iş yeri politikaları geliştirmiş şirket çalışanlarının 2019 anketine verdikleri yanıtlar karşılaştırıldı.

Yine bu kapsamda 2019 yılı anketine eklenen sorular şirketlerin BADV projesine katılarak evde şiddete karşı geliştirdikleri iş yeri politikaları ve uygulamalarının çalışanların şirketleriyle ilişkilerini ve kariyer planlarını nasıl etkilediklerini araştırmak için BADV Projesine katılan ve şirketlerin çalışanlarının verdiği yanıtlar incelendi.

Katılımcı Profili:

2019 anket çalışmasındaki 3226 kişiden oluşan toplam örneklem içinde yaş ortalaması 27. Örneklemdeki kişilerin yüzde 48’i üniversite mezunu, yüzde 68’i evli. Erkek örneklemi yüzde 56’lık oran ile kadın örnekleminden daha fazla.

 

 

Rapor Özeti:

Projeye 2019 yılında dahil olan ama anket tamamlandığında henüz bir politika geliştirmemiş 8 şirkette çalışan iki farklı beyaz yakalı örneklemin 2014 yıllarında katıldıkları anketlerde aile içi şiddet konusundaki farkındalık ve aile içi şiddete maruz kalma durumları karşılaştırıldığında;

“Şiddet gören kadın eğer gerçekten isterse ilişkisini bitirebilir” seçeneğini işaretleyenlerin oranında da önemli bir artış var. 2014 yılında katılımcıların yüzde 27’si bu seçeneği işaretlerken, 2019 yılında bu oran yüzde 36’ya yükseldi. Kadın katılımcılar arasında 2019’da erkeklere kıyasla şiddete uğrayan kadının ekonomik zorluklar nedeniyle ve kendine güvenmediği için şiddet gördüğü erkekten ayrılamadığını düşünenlerin oranı daha fazla.

 • 2014’de aile içi şiddete uğrayan bir kadın bu sorunu “kendi kendine çözmelidir” diyenlerin oranında çok büyük oranda bir düşüş gözleniyor. 2017 yılında tüm katılımcıların yüzde 17’si bu seçeneği işaretlerken, bu oran 2019’da yüzde 2’ye düştü.
 • Projeye katılan şirketlerde çalışan beyaz yakalı kadın çalışanların algıları aynı zamanda yaşadıkları şiddet deneyimleri konusunda da farklılaştı.
 • 2014 anketine katılan kadınların yüzde 24’ü fiziksel/cinsel şiddeti deneyimlediklerini belirtmişti, 2019 yılında bu oran yüzde 28 olarak karşımıza çıkıyor. 2014 yılında psikolojik şiddeti deneyimlediklerini söyleyen kadınların oranı yüzde 64 iken, 2019 yılında bu oran yüzde 71’e yükseldi. Bu farklılıkların bu kadınların yaşadıkları şiddetin daha fazla olmasından değil, onların proje sonrası yaşadıkları deneyimleri daha bilinçli bir şekilde şiddet olarak sınıflandırmaya başlamalarından kaynaklı olduğu düşünülüyor.
 • Aile içi şiddetin en önemli nedenlerinin önem sırasında bakıldığında 2014’de ekonomik zorlukların oranı yüzde 79’ken 2019 yılında sadece 3 puan azalışla yüzde 74 seviyesindedir. Erkeğin kendisini kadının sahibi olarak görmesinin oranı yüzde 70 iken 2019’da bu oran yüzde 76’ya yükseldi.
 • Kadın katılımcıların algılarında “çocuklar ile ilgili sorunlar”ın şiddetin nedenleri arasındaki öneminin arttığı ortaya çıkıyor. 2014 yılında bu konuya katılım oranı yüzde 26 iken, 2019 yılında yüzde 34’e yükseldiği gözleniyor.
 • Erkek katılımcıların algılarında “kadının ev içi sorumluluklarında yetersiz veya kusurlu olması”nın şiddetin nedenleri arasındaki önemi azalıyor. 2014 yılında bu görüşe katılan erkek katılımcıların oranı yüzde 19’ken, 2019 yılında bu oranın yüzde 14’e düştüğü görülüyor. Ancak bu oran kadın katılımcılar arasında sabit kalarak yüzde 10’luk payını sürdürüyor.

Buna karşın 2019 anketine katılanlar arasında “şiddete maruz kalan kadın, polis, savcılık, avukat, doktor, sosyal hizmet uzmanları/kadın kuruluşları, şiddet yardım hatları/çağrı merkezleri gibi kişi ve kurumlardan destek almalıdır” diyenlerin oranlarında 2014 anketine katılanlarla kıyaslandığında da anlamlı bir artış söz konusu.

2014 yılında katılımcıların yüzde 8’i bu şekilde bir yanıt verirken, 2019 yılında bu oran yüzde 16’ya yükseldi. “Sosyal hizmet uzmanları/kadın kuruluşları, polis ve doktordan destek alınmalıdır” diyenlerdeki artışın özellikle kadın katılımcıların algılarındaki değişimle açıklanabileceği anlaşılıyor.

2014 yılında yapılan ankete katılan 19 şirketteki çalışanlarla, 2019 yılında yapılan ankete katılan şirketler arasında projeye dahil olan 23’ünün çalışanları arasındaki aile içi şiddet konusundaki algı farkları incelendiğinde;

2019 yılı araştırmasına katılan şirketler iki gruba ayrılarak incelendi. Birinci grupta, BADV projesi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği (TCE) politikası, uygulamaları veya iletişim faaliyeti yapmış 23 şirket ile henüz TCE politikası, uygulaması veya iletişim faaliyeti geliştirmemiş 9 şirketin sonuçları karşılaştırıldığında:

 • Anket katılımcılarının yüzde 65’inin şirket politikalarından haberdar olduğu ortaya çıktı.
 • Politika geliştirmiş şirketlerdeki kadın çalışanların henüz politika geliştirilmemiş şirketlerdeki çalışanlara kıyasla, “toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddete yönelik eğitimler” (%66 - %40) “psikolojik destek” (%40 - %31) ve “hukuksal destek” (%27 - %12) konularında politika ve uygulamaların varlığından bahsedenlerin oranı daha fazla.
 • Katılımcıların “Şirketinizde kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti önlemek için geliştirilen politika veya uygulamalara bağlı olarak, kendinizde, yakın çevrenizde veya iş çevrenizde bir değişiklik oldu mu?” sorusuna cevap olarak “Ayrımcı kelimeleri daha az kullanıyorum,” “Evde çocuk yetiştirme sorumluluklarını daha eşitlikçi paylaşıyoruz,” “Ev işleriyle ilgili sorumlulukları daha eşitlikçi paylaşıyoruz” ve “Kadınların iş hayatında sorumluluk alması/yükselmesi daha fazla destekleniyor” opsiyonlarına “Evet” diyenlerin müdahale grubu katılımcıları arasındaki oranı kontrol grubundakilere kıyasla %17 ile %20 arası daha fazla olduğu görülüyor.
 • Projeye katılarak müdahale oluşturan şirketlerde çalışanların kontrol grubu şirketlerindeki çalışanlara kıyasla bu müdahalelerden haberdar oldukları, onları etkili buldukları ve örnek uygulamalar olarak gördükleri; şirketlerinde kadın ve erkeklere daha eşit davranıldığını ve daha az sistematik ayrımcılık uygulandığını algıladıkları; şirketlerine duygusal olarak daha bağlı oldukları ve kendi davranış ve ilişkilerinde müdahalelere bağlı olarak bir takım anlamlı farklılıklar hissettikleri anlaşılıyor.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
İLHAM ALİYEV KORONAVİRUS MÜCADELESİ İÇİN YILLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI27 Mart 2020
ZEYİNBURNU'NDA KORONAVİRÜS MÜCADELESİ TAKDİR GÖRÜYOR26 Mart 2020
İGTOD RAMİ GIDA TOPTANCILARINA DEZENFEKTE YAPTIRDI26 Mart 2020
TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİ BEYİNLERİ KORONAVİRÜS'LE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞTİ 21 Mart 2020
KAYA MUZAFFER ILICAK'DAN CORONA VİRÜSÜ VE MİRAÇ KANDİLİ MESAJI!21 Mart 2020
TÜRKİYE İMSAD BAŞKAN VEKİLİ VE SÖZCÜSÜ FERDİ ERDOĞAN: “SANAYİ VE KONUTLARDA SU İSRAFININ ÖNÜNE GEÇMELİYİZ”21 Mart 2020
BANABİ'DEN ÇOCUKLARIN TEMİZ SU İHTİYACINA DESTEK21 Mart 2020
SALGINLA MÜCADELEDE BİLGİLENDİRİCİ TİKTOK VİDEOLARI21 Mart 2020
MİGROS, 60 YAŞ VE ÜSTÜ MÜŞTERİLERİNİN SİPARİŞLERİNİ EVLERİNE ÜCRETSİZ GÖTÜRÜYOR21 Mart 2020
TEAMS VE SANAL MASAÜSTÜ İLE EVDEN GÜVENLİ ÇALIŞIN21 Mart 2020
​TÜM DÜNYAYA CANLI YAYIN!21 Mart 2020
KARTALLI ESNAFI RAHATLATACAK UYGULAMA21 Mart 2020
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNDE İLKE İMZA ATTI21 Mart 2020
HASTANELERİMİZE KESİNTİSİZ ENERJİ SAĞLAMAK İÇİN 7/24 GÖREV BAŞINDAYIZ21 Mart 2020
PİKNİK YAPMAK VE MANGAL YAKMAK YASAKLANDI21 Mart 2020
SAMSUNG'DAN UZAKTAN EĞİTİME DESTEK! 21 Mart 2020
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bini geçti21 Mart 2020
ÖĞRENCİLER UZAKTAN EĞİTİM İÇİN SAMSUNG'UN AKILLI TELEVİZYONLARINI KULLANABİLECEK21 Mart 2020
UNİLEVER TÜRKİYE, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN MÜCADELESİNE 230 TONLUK DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU BAĞIŞIYLA DESTEK OLDU21 Mart 2020
EGZERSİZİNİ EVDE YAP HAREKETSİZ KALMA21 Mart 2020
KORONAVİRÜS SALGININDA ÖNCELİKLER NELERDİR?21 Mart 2020
Koronovirüse Karşı Korunmada Beslenmenin Önemi21 Mart 2020
KORONAVİRÜSLE ORTAYA ÇIKAN STOKÇULUK ZARAR VERİYOR21 Mart 2020
FUTBOL KULÜPLERİ BORSADA DİBE VURDU21 Mart 2020
KORUMA TEMİZLİK A.Ş. TAM KAPASİTE ÜRETİM YAPIYOR21 Mart 2020
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ21 Mart 2020
ANADOLUBANK'TAN DOWN SENDROMUNA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM 21 Mart 2020
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ EKİPLERİNDEN ‘EVDE KAL’ ÇAĞRISI21 Mart 2020
FAZLI KORKUT'UN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ20 Mart 2020
KORONAVİRÜS'E KARŞI EL YIKAMANIN ÖNEMİ: NASIL SABUNLAR KULLANMAK GEREKİYOR?20 Mart 2020
ESENLER'DE 'EVDE KAL'AN KAZANACAK!20 Mart 2020
SOSYAL MEDYA KULLANIMINI SINIRLAYAN VELİ, ERTELEME DAVRANIŞINI ENGELLER20 Mart 2020
İŞ BANKASI, KORONAVİRÜS SALGININA SALGININA KARŞI TOPLUM VE ÇALIŞAN SAĞLIĞINDA ÖNCELİK VEREN TEDBİRLERİNİ GENİŞLETİYOR20 Mart 2020
KORONA'DAN BEŞ MİLYON KURUMSAL YAPI ETKİLENECEK 20 Mart 2020
REALME, REYNMEN İLE GENÇLERE EVDE OTURMA ÇAĞRISI YAPIYOR 20 Mart 2020
CORONAVİRÜS'TEN PSİKİLOJİMİZİ KORUMANIN YOLLARI20 Mart 2020
MUTLULUK ÇUBUĞU AMELİYATLARININ SAYISI ON BİNLERE ULAŞTI20 Mart 2020
VİRÜSÜN FOBİSİNE DE DUR DEYİN!20 Mart 2020
TİNK İLE ÜCRETSİZ UZAKTAN EĞİTİM FIRSATI 20 Mart 2020
DOĞA KOLEJİ’NDE ONLINE EĞİTİM HAZIR20 Mart 2020
EVDE VAKİT GEÇİRECEK ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN HER GÜN BİR RUTİN OLMALI20 Mart 2020
İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİNDEKİ HIZLI İYİLEŞMEYE KORONAVİRÜS ENGELİ20 Mart 2020
MEYDANLARDA KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ BAŞLADI20 Mart 2020
YAPI SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME YOLUNDA20 Mart 2020
AKSİGORTA UYARIYOR: EVDEN ÇALIŞIRKEN ŞİRKET VERİLERİNİZ ÇALINMASIN20 Mart 2020
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DESTEKÇİSİ: PROPOLİS 20 Mart 2020
KORONAVİRÜS KAYNAKLI TEDARİK SORUNU YENİ SORUNU YENİ JES'LERİN İNŞASINDA GECİKMEYE YOL AÇABİLİR20 Mart 2020
KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE ONLİNE EĞİTİMİ GÜVENLE YÜRÜTMENİN YOLLARI 20 Mart 2020
TEB’DEN EMEKLİ PROMOSYONUNDA BÜYÜK KOLAYLIK20 Mart 2020
VODAFONE’DAN TÜM TÜRKİYE’YE “EVDE KAL” ÇAĞRISI20 Mart 2020
Erikli’den, “Su ve İklim Değişikliği” Temalı Dünya Su Günü’nde Sürdürülebilirliğe Vurgu20 Mart 2020
WHATSAPP GRUPLARINDA DOLAŞAN KİŞİSEL VERİLERE DİKKAT20 Mart 2020
KARTAL BELEDİYESİ, DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR 20 Mart 2020
KORONA VİRÜS BİR REKORA DAHA İMZA ATTI20 Mart 2020
METRO MARKET'TEN KAÇUV'A KORUYUCU MASKE BAĞIŞI20 Mart 2020
DIŞARDIDA GİYİLEN KIYAFET VE AYAKKABILAR HAVALANDIRILMALI20 Mart 2020
EMLAKTA KORONAVİRÜS DÖNEMİ 20 Mart 2020
KORONAVİRÜS ENDİŞESİ TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERE TALEBİ ARTIRDI20 Mart 2020
TÜKETİCİLER, ELEKTRİK İLE İLGİLİ KONULARDA ONLİNE KANALLARI TERCİH ETMELİ20 Mart 2020
MALTEPE'DE CORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI20 Mart 2020
Elazığ'da bir günde 55 deprem meydana geldi20 Mart 2020
ODEABANK'TAN KORANAVİRÜS SALGININA KARŞI SAĞLIK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ ÖNLEMLERİ 19 Mart 2020
DUYGUSAL-RUHSAL ZİNDELİĞİ ARTIRMANIN 9 YOLU19 Mart 2020
ALINAN TEDBİRLER ZORLU SÜRECİ ATLATMAK İÇİN ÖNEMLİ19 Mart 2020
BOR HOLDİNG, KORONAVİRÜSE KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLERİ AÇIKLADI19 Mart 2020
METRO TÜRKİYE, TÜM MAĞAZALARINDA SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ BAŞLATTI 19 Mart 2020
MALTEPE'DE CORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ARTTIRDI 19 Mart 2020
KORONA TEDBİRİ GAMİNG'E YÖNELTTİ19 Mart 2020
SARIYER’DE DAVET SİZ İLK NİKÂH KIYILDI19 Mart 2020
HASTANELER DEZENFEKTE EDİLİYOR19 Mart 2020
KORONAVİRÜSÜ ÇOCUKLARA BÖYLE ANLATIN!19 Mart 2020
TAKEDA, COVID-19 (KORONAVİRÜS) İÇİN TEDAVİ GELİŞTİRMEYE BAŞLIYOR19 Mart 2020
Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten hayatını kaybetti19 Mart 2020
KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI KOLONYA VE HİJYEN MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ19 Mart 2020
GİRİŞLERE YAPILAN YATIRIM YÜZDE 66 ARTTI19 Mart 2020
EVİNE KAPANAN TÜKETİCİ DİJİTAL EĞLENCE VE ONLİNE EĞİTİME YÖNELDİ 19 Mart 2020
PROF.DR. MEHMET CEYHAN’DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: “KORONAVİRÜS KONUSUNDA HERKES ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI!”19 Mart 2020
YKS ADAYLARI KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİR 19 Mart 2020
MARSHALL ÇOCUKLARA RENK FİKRİ ÖNERDİ19 Mart 2020
160 YILLIK İLK POLİTİK EKONOMİ DENEMESİ 19 Mart 2020
ÇALIK: YAKIN TEMASTAN UZAK DURMALIYIZ 19 Mart 2020
İSTANBUL'DA ATEŞİ OLAN DİREKSİYON BAŞINA GEÇEMİYOR19 Mart 2020
ÜCRETSİZ KORONAVİRÜS TESTİ VADEDEN OLTALAMA SMS’LERİNE İTİBAR ETMEYİN!19 Mart 2020
FAHRETTİN KOCA: 'KONONAVİRÜS'TEN BİR HASTAMIZI DAHA KAYBETTİK' 18 Mart 2020
BELEDİYE PERSONELİN YÜZDE %50'SİNİ TEDBİR AMAÇLI İZNE AYIRDI 18 Mart 2020
TÜSİAD VİRÜSÜN YAYILMA HIZINI YAVAŞLATICI TEDBİRLERİ HIZLA VE ETKİLİ UYGULAMAK YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP18 Mart 2020
KORONA TEHDİDİ EĞİTİME ENGEL OLAMADI18 Mart 2020
PARKLARDA DEZENFEKTAN HAREKATI 18 Mart 2020
MÜSİAD CORONA KRİZ YÖNETİM MERKEZİ KURDU18 Mart 2020
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN GİRAY ÖNLEMLER ALTINDA TOPRAĞA VERİLDİ18 Mart 2020
ZEYTİNBURNU'NDA OKUL, CAMİ VE KAMU BİNALARINA VİRÜS ÖNLEMİ 18 Mart 2020
ANADOLUBANK'TAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ18 Mart 2020
KORONAVİRÜSE KARŞI “DOĞRU VE DENGELİ” BESLENME KALKANI18 Mart 2020
Online sigorta platformu Sigortaladım.com yeni görünümü ve içeriğiyle yayında!18 Mart 2020
CARTOON NETWORK'ÜN ÇOCUKLARA MESAJI TEMİZ OL, HAVALI OL!18 Mart 2020
VİRÜSE KARŞI, HİJYEN ÖNEMLİ18 Mart 2020
GÖZLÜKLER CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMANIZA YARDIMCI OLABİLİR18 Mart 2020
‘YAĞMUR SUYU HASADI’ PROJESİYLE HASAT EDİLEN YAĞMUR SUYU 360 TONA ULAŞTI18 Mart 2020
VODAFONE TV İÇERİKLERİ 30 NİSAN’A KADAR TÜM KULLANICILARA AÇIK OLACAK18 Mart 2020
ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜ KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİNİ AÇIKLADI18 Mart 2020
KULUÇKA 2 GÜN KADAR KISA 14 GÜN KADAR UZUN OLABİLİR ! 18 Mart 2020
AVCILARDA CORONA VİRÜS VAKASI18 Mart 2020
VİRÜSTEN KORUNURKEN GÖZLERİNİZİ UNUTMAYIN18 Mart 2020
İŞ DÜNYASINA EVDEN İMZALAMA KOLAYLIĞI18 Mart 2020
MAMAK'TA SEMT PAZARLARI DEZENFEKTE EDİLDİ18 Mart 2020
KORONAVİRÜS EVCİL HAYVANLARDAN BULAŞIR MI?18 Mart 2020
ÜLKE GENELİNDE DEZENFEKSİYON TALEPLERİ REKOR ARTIŞTA!18 Mart 2020
İŞLETMELERDE KORONA VİRÜS DENETİMİ 18 Mart 2020
SEMT PAZARLARINDA KORONA VİRÜS ÖNLEMİ 18 Mart 2020
ZEYTİNBURNU'NDA KOROMAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN AŞIRI ALKOL ALAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ18 Mart 2020
EĞİTİME VERİLİNCE ÖĞRENCİLER OTOBÜSLERE VERİLDİ 18 Mart 2020
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DİJİTAL HİZMETLERİNİ ARTIRDI18 Mart 2020
KAYGI VE PANİK VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ18 Mart 2020
PTT’den Emekliye Avantajlı Promosyon Ödemesi Başladı18 Mart 2020
KONUT SATIŞLARI YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE ARTTI18 Mart 2020
KAYGI VE PANİK VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİDİR!18 Mart 2020
TRAFİK CEZALARI GEÇEN SENEYE GÖRE ARTTI 18 Mart 2020
KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ ÖNEMLİ RESMİ AÇIKLAMA17 Mart 2020
UMREDEN GELENLERE KORONAVİRÜS KARANTİNASI16 Mart 2020
İSTANBUL TAKSİLERİ BRC İŞBİRLİĞİYLE DEZENFEKTE EDİLDİ16 Mart 2020
ZABITADAN FAHİŞ FİYAT DENETİMİ16 Mart 2020
ESENLER BELEDİYESİ EĞİTİMLERİ ŞEHİR EKRANI'NDA16 Mart 2020
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KURSİYERLERE UZAKTAN EĞİTİM VERİYOR16 Mart 2020
KORONAVİRÜS TATİLCİLERE YARADI!16 Mart 2020
NAİL ÖZGÜNEŞ'TEN KORONAVİRÜS'TE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR!11 Mart 2020
KORONAVİRÜS'E KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN!11 Mart 2020
YALOVA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!11 Mart 2020
İETT VE ÖHO ARAÇLARINDA VİRÜSLERE KARŞI DEZENFEKTASYON UYGULAMASI YAPILACAK11 Mart 2020
AXA’dan Sektörde Bir İlk: “Sülale İndirimi”11 Mart 2020
YILDIZ ENTEGRE, 4 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALANI GÜNEŞ PANELLERİYLE KAPLAYACAK11 Mart 2020
Kartal Belediyesi 2020 Voleybol Turnuvası Başladı11 Mart 2020
TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI BİR ERKEKTE GÖRÜLDÜ, AİLE GÖZETİM ALTINDA11 Mart 2020
TÜYAP ERZURUM’DA MOBİLYA VE KOZMETİK FUARI AÇIYOR10 Mart 2020
BAŞKAN RIZA AKPOLAT’TAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI10 Mart 2020
VakıfBank’TAN VERGİYE ÖZEL KART : VakıfTax10 Mart 2020
ÜNİVERSİTELİLER "TÜPRAŞ NEXTREMERS" İŞ HAYATINA HAZIRLANIYOR.10 Mart 2020
ÖMER ARISOY, ZEYTİNBURNU'NA 55 BİN M2 YEŞİL ALAN KAZANDIRDI10 Mart 2020
FINDIK ARTIK ARAMIZDA YOK !!!10 Mart 2020
VETERİNER HEKİM AYŞE YETİŞ: YANLIŞ BESLENME VE HAREKETSİZLİK ATLARI ÖLDÜRÜR09 Mart 2020
KÜÇÜKÇEKMECELİ KADINLAR 8 MART’I SANAT VE SPORLA KUTLADI09 Mart 2020
AHMET DAVUTOĞLU MEMLEKETI KONYADA 08 Mart 2020
BAKAN KOCA: 'YEDİKULE GÖĞÜS HASTANESİ'NDEKİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19 DEĞİL'07 Mart 2020
GÜRSEL ARSEVEN: ' BASİT ÖNLEMLERLE DE CORONAVİRÜSTEN KORUNABİLİRİZ'06 Mart 2020
1000 yazardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!05 Mart 2020
Gelen gideni arattı siteyi aile şirketi gibi yönetiyorlar!03 Mart 2020
“Deprem güvenceli bir Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız”02 Mart 2020
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜ02 Mart 2020
Çocuklar mozaik yapıyor, 7-8 Mart 02 Mart 2020
Rehber Köpekler Derneği ile Türkiye’de görme engellilere destek olmaya devam ediyor 02 Mart 2020
AVCILAR BELEDİYE MECLİSİ 36 BAYRAKLA ŞEHİTLERİ ANDI02 Mart 2020
Eti’den Olimpiyatlara Hazırlanan Milli Yüzücümüz Sümeyye Boyacı’ya tam destek!02 Mart 2020
Yale Güvenlik Sistemi İle Evler Bu Bahar Daha Teknolojik02 Mart 2020
SARIKAMIŞLI İŞADAMLARI KAHVALTIDA BULUŞTU02 Mart 2020
GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ FATİH TEKSÖZ : 'GIDALARDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ PROBLEMİ ÇÖZÜLMELİ'02 Mart 2020
İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİ 57. OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI!..01 Mart 2020
HAYIRSEVER İŞ ADAMI KOLLARI 27 Şubat 2020
İSMEK’ten İsitme Engellilere HA-BABAM TİD ABAM Tiyatro Oyunu MUHTEŞEMDI!.26 Şubat 2020
DİŞ 34 ZEYTİNBURNU'NDA HİZMETE GİRDİ24 Şubat 2020
YILDIRIM:'RÜZGAR YATIRIMLARI İÇİN YEKDEM KURU VE FİYATI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'20 Şubat 2020
Cem karaca 16.Ölüm Yıl Dönümünde Bakırköy’de Şarkılarıyla Anıldı!..20 Şubat 2020
ENGELSİZ MİKROFON YARIŞMASI BASINA LANSMANI YAPILDI18 Şubat 2020
İstanbul Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü’nün Çiğ Köfte Gecesine Büyük İlgi!..17 Şubat 2020
TÜSİAD İtalya’da temaslarda bulundu14 Şubat 2020
İNCİ ARAL DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ'NDE KÜÇÜKÇEKMECELİLERLE BULUŞTU 14 Şubat 2020
İETT OTOBÜSLERİNE BAĞIMSIZ DENETİM14 Şubat 2020
BEYLİKDÜZÜ’NDE SEVGİ İÇİN 20 BİN GÜL FİDANI ÇALIK: BELEDİYECİLİK SEVGİ İŞİDİR14 Şubat 2020
Loomis Küçük Değerli Paket’e Yoğun İlgi....14 Şubat 2020
Kapadokya Film Platformu Başvuruları Başladı!14 Şubat 2020
MEDER’de yeni yönetim belirlendi14 Şubat 2020
ISD LOGISTICS DOĞU AVRUPA’YA ODAKLANDI14 Şubat 2020
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR GÜNEŞ PANELİ ÇATISINI NORD HAREKET ETTİRİYOR!14 Şubat 2020
Sütaş Gulfood 2020 Fuarı’nda Sütaş, 16 - 20 Şubat tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen GulFood 2020 Fuarı’na katılıyor.14 Şubat 2020
Sütaş Gulfood 2020 Fuarı’nda Sütaş, 16 - 20 Şubat tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen GulFood 2020 Fuarı’na katılıyor.14 Şubat 2020
Esenler Belediyesi'nden Usta Radyoculara Ödül Esenler Belediyesi, radyoculuğa yıllarını veren usta isimlere Dünya Radyo Günü'nde ödüllendirdi. Gecede, geleceğin radyocularına da sertifikaları takdim edildi.14 Şubat 2020
En zor günlerinde KOBİ’lerimizin hep yanında olacağız14 Şubat 2020
Cadem, 3. Kez Dassault Systémes’in Platin Partneri Olan Tek İş Ortağı14 Şubat 2020
Siber saldırganlar 7/24 çalışıyor! DDoS saldırıları 2019’un Son Çeyreğinde 2 Kat Arttı14 Şubat 2020
TÜRKİYE’DEKİ YAŞLI NÜFUSU ARTTI14 Şubat 2020
ADAKART BAŞVURULARI YIL BOYUNCA KABUL EDİLECEK14 Şubat 2020
Renkli Etiketler Asansörün Güvenliğine İşaret Ediyor14 Şubat 2020
İBB ŞEHİR TİYATROLARI “GEÇ KALANLAR” OYUNUYLA KOZYATAĞI’NDA 14 Şubat 2020
İş Sanat İlkbaharı Karşılıyor14 Şubat 2020
Türkiye’nin en köklü çocuk resim yarışması “Her şey çocuklarımız için” parolasıyla başlıyor14 Şubat 2020
‘Şen Makas’ 15 Şubat’ta Trump Sahne’de... 14 Şubat 2020
'İSTANBUL YATIRIM AJANSI' KURULUYOR14 Şubat 2020
4. PSM Caz Festivali’nden dev line-up sürprizi!14 Şubat 2020
AkzoNobel 2019’de karlılığını daha da arttırdı14 Şubat 2020
TEAM1 Diyabet Koşu Takımı, ikinci yılını daha da güçlenerek tamamladı14 Şubat 2020
PTT, PUL SERGİLERİYLE TARİHE IŞIK TUTUYOR14 Şubat 2020
​Evli çiftlere mutluluk eğitimi14 Şubat 2020
AKOM: SICAKLIK YÜKSELİYOR14 Şubat 2020
Kartal Belediyesi’nden Kreşli Miniklere İlk Yardım ve Afet Bilinçlendirme Eğitimi14 Şubat 2020
Sektörün en bilinen öğrenci etkinliği olan 16. RLC Günleri’ne katılan Weidmüller, sektör oyuncuları, öğrenciler, dernekler ve akademisyenlerle bir araya geldi14 Şubat 2020
Kartal Belediyesi’nden “Çölyak’la Yaşam” Semineri 14 Şubat 2020
BEŞİKTAŞ’TA HIZIR LOKMASI DAĞITILDI14 Şubat 2020
BATI CUMHURİYETÇİLİĞİ VE ŞARK HÜKÜMDARI Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan “Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı” isimli kitap raflardaki yerini aldı. Siyaset kuramı profesörü Patricia Springborg’un kaleme aldığı kitap, Ferit Burak Aydar çevirisiyle yayımlandı. Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan “Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı” isimli kitap tarih kategorisinde raflardaki yerini a14 Şubat 2020
Londra Data Center World’da Türkiye’yi Teksan temsil edecek14 Şubat 2020
Mamak adını dünyaya duyurdu14 Şubat 2020
Kütahya’da Kültür Sanat Sezonu Başladı Kütahya Kültür Sanat Sezonu Açılışına Ünlü Akını14 Şubat 2020
Başkan Gökhan Yüksel’den Kanserle Mücadele Eden Gence İmamoğlu Sürprizi14 Şubat 2020
Domates ihracatta rekor kırdı, Rusya’ya kota doldu ihracatçı kotanın kaldırılmasını istiyor14 Şubat 2020
KOÇ HOLDİNG’İN 2019 YILI KONSOLİDE CİROSU 153,5 MİLYAR TL, ANA ORTAKLIK PAYI NET DÖNEM KÂRI İSE 4,4 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ14 Şubat 2020
HANÇERLİ, İBB MECLİSİ’Nİ AVCILARLILARA ŞİKAYET ETTİ 14 Şubat 2020
KAĞITHANE SOKAKLARINI ÇINAR AĞAÇLARI SÜSLEYECEK14 Şubat 2020
BİRTEP-Birlikte Tasarruf ve Ticaret Ekonomisi Platformu’ndan, Türkiye gayrimenkul sektörüne akılcı destek14 Şubat 2020
11 ŞUBAT ULUSLARARASI BİLİMDE KADIN VE KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ” KUTLANDI13 Şubat 2020
Brisa, “Geçici İşçi” İstihdam Edeceğini Duyurdu13 Şubat 2020
İki büyük bilim insanı ile evreni keşfet: Evrenin Efendileri13 Şubat 2020
Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan'ın Garsonlarıyla Buluştu13 Şubat 2020
MARSH’TA ÖNEMLİ ATAMALAR13 Şubat 2020
TOBB VE VODAFONE, ANTALYALI KOBİ’LERE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI13 Şubat 2020
5 yılda 3 milyon abone yer değiştirdi 712 bin gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı13 Şubat 2020
Kaş kontür ile makyajınızı değil bakışlarınızı tazeleyin…13 Şubat 2020
Genel Başkan Kaan: Sanayideki Toparlanmanın Yılın İlk Çeyreğinde de Sürmesini Bekliyoruz13 Şubat 2020
Şeker Portakalı 15 Şubat Cumartesi Trump Sahne’de miniklerle buluşuyor13 Şubat 2020
ÇOCUKLAR FİLMLERİNİN HİKÂYESİNİ YAZIYOR!13 Şubat 2020
KOÇ HOLDİNG “MLMM 4.0” ATAĞINI TÜPRAŞ İLE BAŞLATTI13 Şubat 2020
Kütahya’da Kültür Sanat Sezonu Başladı Kütahya Kültür Sanat Sezonu Açılışına Ünlü Akını13 Şubat 2020
Kütahya’da Kültür Sanat Sezonu Başladı Kütahya Kültür Sanat Sezonu Açılışına Ünlü Akını13 Şubat 2020
Medianova Yazılım ekibinin ilk SaaS Projesi: Wezone.io13 Şubat 2020
Huzurevi Sakinlerine Ebru Kursu Açıldı13 Şubat 2020
Siber suçlular, karanlık işler için arama motoru açmış13 Şubat 2020
Global Ports Holding, ekibini havalimanı deneyimi ile güçlendirdi13 Şubat 2020
Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 104.4 milyar TL’ye ulaştı13 Şubat 2020
KÜRESEL DEMOKRASİ KRİZİ YERELDEN ÇÖZÜLECEK13 Şubat 2020
D&R İstinyePark “2020 Model” albümüyle Murathan Mungan’ı konuk ediyor!13 Şubat 2020
VODAFONE 15. İSTANBUL YARI MARATONU’NDA PATENCİLER KOŞUCULARA EŞLİK EDECEK13 Şubat 2020
Sirena Marine, Avustralya ve Rusya pazarlarına demir attı13 Şubat 2020
TÜKETİME DEĞİL, DUYGULARA VURGU YAPIN! MARKALAR 14 ŞUBAT’TA NELERE DİKKAT ETMELİ?13 Şubat 2020
Deprem, Elazığ ve Malatya’da asansörlerin yaklaşık %40’ına zarar vermiş olabilir!13 Şubat 2020
KÜÇÜKÇEKMECE’DE SUZAN KARDEŞ RÜZGARI13 Şubat 2020
OPPO, MİLYONLARCA İZLEYİCİNİN MERAKLA BEKLEDİĞİ “SURVIVOR 2020” YARIŞMASININ ANA SPONSORU OLDU13 Şubat 2020
TAB GIDA PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE CANER ALPASLAN GETİRİLDİ13 Şubat 2020
Çocukların Ders Çalışırken Yemek Yemesi Obeziteye Zemin Hazırlıyor13 Şubat 2020
Akbank Sanat Dans Atölyesi’nde Yetişkinlere ve Çocuklara Özel Dans Dersleri13 Şubat 2020
VODAFONE 15. İSTANBUL YARI MARATONU’NDA PATENCİLER KOŞUCULARA EŞLİK EDECEK13 Şubat 2020
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 12 Mart’ta13 Şubat 2020
Esenler'deki Okulların 'En'leri Seçildi!13 Şubat 2020
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliği başladı13 Şubat 2020
Sanofi, üst üste ikinci kez globalde ve Türkiye’de “En İyi İşveren” seçildi13 Şubat 2020
Avrupa’ya TÜGİAD Damgası13 Şubat 2020
Cisco’dan, endüstiriyel nesnelerin internet için kapsamlı güvenlik mimarisi13 Şubat 2020
Tüpraş 2019 Yılında 236 Milyon Dolar Yatırım,29,2 Milyon Ton Satış Gerçekleştirdi12 Şubat 2020
İBB'DEN ÜNİVERSİTELERLE 'ORTAK AKIL' TOPLANTISI12 Şubat 2020
Murat Güloğlu, Renk Renk Gömleklerini Givin ile İyiliğe Dönüştürüyor!12 Şubat 2020
Türkiye madeni yağlar pazarının tartışmasız lideri: Petrol Ofisi12 Şubat 2020
Kardeş Eli katarakt projesini Afrika’ya taşıyor12 Şubat 2020
AMBER HATCH’İN KİTABI “EBEVEYNLER İÇİN FARKINDALIK” ÇIKTI12 Şubat 2020
Yataş Grup Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini Açtı12 Şubat 2020
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NİN “ÖZEL HASTANE SINIFI” AÇILDI12 Şubat 2020

Radyo Canlı Yayın
FIRSATLAR
Facebook Beğen
Anasayfa | Künye | Gazeteler
CH